Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 

1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je

YOGY´s ,s.r.o.

so sídlom Štvrť SNP 995/6,

92401 Galanta ,

IČO: 53948637 , 

DIČ : 2121535438

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49674/T ,

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru uvedeného v obchodnej ponuke predávajúceho prostredníctvom webového elektronického obchodu www.yogy.sk prevádzkovaného predávajúcim .

 

2.Kupujúci: Je spotrebiteľ - fyzická osoba (ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnanie alebo povolanie) a podnikateľský subject.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v obchodnej ponuke obchodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami:
– zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
– zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
– zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako aj súvisiacimi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné.

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.yogy.sk kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu predávajúceho, alebo telefonicky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné uvedenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, aby bolo možné kupujúcemu objednaný tovar dodať.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.


Odoslaním elektronickej objednávky zároveň potvrdzujete, že ste nami boli oboznámení o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a o súvisiacich nákladoch na doručenie (poštovné) a iných poplatkoch, s platobnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom, s podmienkami možnosti odstúpenia od zmluvy, ako aj o tom, že ste si vedomí svojej povinnosti zaplatiť cenu za objednaný tovar a že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spôsob dopravy a spôsob úhrady (ďalej len „objednávka”).

Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu a je považovaná za záväznú. O prijatí objednávky bezodkladne informujeme prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu uvedenú v elektronickom formulári. Toto oznámenie je vykonávané automaticky a má len informatívny charakter o úspešnom dokončení objednávky.

V prípade, že neobdržíte informačný e-mail o evidencii objednávky do 24 hodín od jej odoslania, odporúčame skontrolovať nevyžiadanú poštu (spam) vo svojej e-mailovej schránke a kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom na yogy@yogy.sk za účelom informovať sa o stave objednávky.

Na vašu e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky. Stav objednávky, v prípade, že máte užívateľský účet, môžete sledovať priamo na internetovej stránke obchodu po prihlásení.

Dátum vybavovania objednávky je deň, do ktorého zaevidovaná objednávka čaká v poradí na potvrdenie. Táto skutočnosť je vždy zobrazená vopred v prvom aj poslednom kroku nákupného košíka. Dátum vybavovania nájdete aj v prvom, informačnom e-maile.

Po overení zasielame potvrdzujúci e-mail o záväznom akceptovaní objednávky, najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po dátume vybavovania.

V prípade neočakávaného predĺženia doby potrebnej na vyhotovenie objednávky alebo výpadku potrebných surovín vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom získania vášho súhlasu k zmene dodacích podmienok ešte pred potvrdením objednávky. Ak nedospejeme k vzájomnej dohode, objednávka bude zrušená.

Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a presnú špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, a cenu tohto tovaru, dátum vystavenia objednávky, údaj o dodacej lehote tovaru, dodaciu a fakturačnú adresu, údaje o cene a spôsobe doručenia a o spôsobe platby, informácie o ďalších účtovaných poplatkoch a ich cene, informácie o predávajúcom a prípadne iné údaje (číslo bankového účtu v prípade bezhotovostnej platby a pod.).

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Takto uzatvorenú zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

 

III. Kúpna cena tovaru

Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke obchodu sú konečné, vrátane zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, bez ďalšieho navýšenia a nezahŕňajú cenu za doručenie tovaru alebo iné voliteľné služby.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, zmeny cien od dodávateľov surovín alebo v prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny. Zaväzujeme sa dodať tovar za cenu platnú v čase vytvorenia objednávky.

Podmienky použitia kupónov na zľavu sú uvedené v popise každého kupónu a je možné ich kombinovať s prebiehajúcimi akciami. Použitie kupónu je jednorazové a môže byť časovo obmedzené. Pre uplatnenie zľavy je potrebné vpísať kód z kupónu do príslušného políčka v elektronickom formulári pri vytváraní objednávky. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jeden kupón na zľavu.

Kúpnou cenou tovaru sa ďalej v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie konečná cena, ktorú musí kupujúci zaplatiť pre získanie objednaného tovaru, a teda zahŕňa cenu tovaru, cenu poštovného a prípadné poplatky vyplývajúce zo spôsobu úhrady na základe voľby kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „kúpna cena”).

Konečná kúpna cena je uvedená v elektronickom formulári tesne pred záväzným odoslaním objednávky a rovnako aj v detailoch objednávky uvedených v informačnom a potvrdzovacom e-maile odoslanom kupujúcemu.

IV. Storno alebo zmeny v objednávke

Máte právo bez udania dôvodu zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená, alebo objednávku s neuhradenou kúpnou cenou. Nevieme garantovať zrušenie objednávky, ktorá už bola posunutá do výrobnej prevádzky, ale v prípade zmeny vášho rozhodnutia alebo zmien či chýb vo vašej objednávke nás neváhajte kontaktovať. Vyhotovenú objednávku nie je možné zrušiť či zmeniť, v takomto prípade postupujte na základe inštrukcií pre odstúpenie od zmluvy.

O svojom rozhodnutí zrušiť objednávku alebo prípadných zmenách nás prosím bezodkladne informujte, a to prostredníctvom e-mailu na yogy@yogy.sk alebo telefonicky. V žiadosti uveďte číslo objednávky, svoje meno a priezvisko a kontakt (ak sa odlišuje od toho, ktorý bol uvedený v objednávke).

V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak ste už kúpnu cenu za zrušenú objednávku uhradili, bude vám táto čiastka vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky bezhotovostným prevodom na váš účet.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôžeme skontaktovať s kupujúcim do troch pracovných dní od dátumu uskutočnenia objednávky.

O zrušení alebo zmene objednávky budete informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri vypĺňaní elektronického formulára si môžete vybrať spôsob platby, ktorý vám vyhovuje:
– platbou vopred bankovým prevodom

platba online cez platobnú bránu

dobierkou

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na náš účet uvedený v potvrdení objednávky alebo úhradou dobierky pri preberaní zásielky.

V prípade, že ste si zvolili platbu bezhotovostným bankovým prevodom, je potrebné uhradiť kúpnu cenu do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky, inak máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet.

Poplatok za dobierku je vo výške 1.20€, ktorý účtujeme nezávisle od ceny objednávaného tovaru. Pri preberaní zásielky zaplatíte kúpnu cenu v hotovosti.

VI. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Dodaný tovar musí spĺňať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Zaväzujeme sa dodať tovar vždy v čo najkratšom možnom termíne, maximálne v lehote do štrnástich pracovných dní. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na náš účet, ak ste si zvolili spôsob úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom, alebo odo dňa potvrdenia objednávky v prípade spôsobu úhrady kúpnej ceny dobierkou.

Miestom dodaniaje adresa alebo pobočka Packeta(Zásielkovňa), ktorú ste uviedli v objednávke ako doručovaciu adresu.

Objednaný tovar bude doručovaný s využitím služieb tretích subjektov a to vami vybraným spôsobom, ktorý ste si zvolili pri vytváraní objednávky ( Packeta(Zásielkovna) alebo kuriérska služba ), pokiaľ sa nedohodneme na inom spôsobe doručenia. Cenník poštovného a podrobné informácie nájdete v sekcii Doprava a platba .

O odovzdaní zásielky doručovateľovi informujeme prostredníctvom e-mailu. V prípade, že tovar nebol doručený do sedem dní od obdržania tohto informačného e-mailu, kontaktuje nás telefonicky alebo e-mailom na yogy@yogy.sk za účelom preverenia dôvodov nedoručenia zásielky.

V zásielke spolu s objednaným tovarom zasielame doklad o kúpe (faktúru).

Je povinnosťou kupujúceho prevziať objednaný a dodaný tovar v mieste dodania. V prípade poškodenej zásielky máte nárok na uplatnenie reklamácie. Túto skutočnosť odporúčame nahlásiť bez zbytočného odkladu a ak je to možné, aj z vyhotovením fotografie, ktoré dokladujú rozsah poškodenia tovaru.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak odmietnete tovar prevziať bez predchádzajúceho oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo v prípade nedoručiteľnej zásielky z dôvodu chybne uvedených údajov v objednávke napr. nesprávna doručovacia adresa . Dovoľujeme si vás upozorniť, že takýmto konaním sa dopúšťate protizákonného konania podľa ustanovenia §420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Vyhradzujeme si právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné vrátane poplatkov súvisiacich so spätným zaslaním zásielky) a od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade nedodržania dodacej lehoty a nedodania tovaru z našej strany máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak už ste kúpnu cenu uhradili, sme povinní vám túto platbu vrátiť do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na váš účet, z ktorého bola platba realizovaná.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Máte právo využiť možnosť odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štrnásťdňová lehota začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky od doručovateľa a oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete odoslať kedykoľvek v rámci tejto lehoty, najneskôr v posledný deň. Odstúpiť od zmluvy je možné aj pred prevzatím tovaru.

Ak ste sa rozhodli tovar vrátiť, je potrebné uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy oznámením v písomnej podobe, e-mailom, listom alebo na inom trvalom nosiči. Táto forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby sme predišli pochybnostiam o tom, aká je vaša požiadavka a aký nárok si uplatňujete.

Oznámenie zasielajte na e-mail yogy@yogy.sk alebo poštou na našu adresu sídla: YOGY´s ,s.r.o., Štvrť SNP 995/6, 924 01 Galanta, pričom môžete použiť aj nižšie uvedený formulár na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ste za tovar platili prostredníctvom dobierky, uistite sa, že ste uviedli aj číslo bankového účtu potrebné pre finančné vysporiadanie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy vám bude zaslaný automaticky na emailovú adresu pri odoslaní objednávky. Tovar zašlite späť na adresu sídla uvedenú vyššie bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar nám prosím doručte kompletný, odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší v plnom rozsahu a je potrebné vrátiť všetok tovar z vašej objednávky. Odporúčame vrátený tovar zasielať ako doporučenú zásielku. Neposielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme. Pri vrátení tovaru dbajte na to, aby ste ho odosielali dostatočne chránený pred poškodením a prípadnou vlhkosťou .

Náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Kedy nemožno odstúpiť od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká uplynutím štrnásťdňovej lehoty odo dňa prevzatia posledného tovaru vašej objednávky od doručovateľa.

Vzhľadom na charakter našich produktov (potraviny) nie je možné od zmluvy odstúpiť v prípade otvorenia spotrebiteľského balenia alebo porušenia ochranného obalu, v ktorom je tovar uzavretý a nie je vhodné ho vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ( v súlade s § 7 ods. 6 písm. e) s vyššie uvedeným zákonom č. 102/2014 Z.z.).

Berte na vedomie, že ste o tejto zákonnej výnimke boli dostatočne poučení.

Vrátenie platby

Kúpnu cenu za vrátený tovar vám vrátime najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátane nákladov na poštovné a všetkých platieb, ktoré ste preukázateľne uhradili v súvislosti s objednávkou.

Peniaze vám budú vrátené na váš bankový účet, keď dostaneme vrátený tovar naspäť alebo v prípade preukázania, že ste tovar odoslali – podľa toho, čo nastane skôr.

Ak sa nám tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný alebo neúplný, máme nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tohto tovaru.

 

VIII. Zodpovednosť

Za kvalitu predávaných výrobkov a prípadné vady zodpovedá predávajúci.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Na základe ustanovenia uvedeného v §455 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, prevzatím tovaru na vás prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a to aj v prípade, že tovar neprevezmete.

Kúpou produktov nevznikajú žiadne práva na používanie značky YOGY´s ,s.r.o. firemného loga vrátane obchodných názvov predávajúceho.

Používanie materiálov zo stránky podlieha autorským právam. Akékoľvek kopírovanie obsahu a fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho je zakázané.

Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť z ponuky obchodu.

Všetky naše produkty sú určené výhradne na kulinárske použitie. Za adekvátne a primerané použitie tovaru zakúpenom v našom obchode zodpovedá kupujúci sám.

 

IX. Reklamačné podmienky

Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru v našom obchode môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy tovar prevezmete.

Garantujeme dátum minimálnej trvanlivosti aspoň 6 mesiacov od zakúpenia.

Ako záručný doklad na vybavenie reklamácie slúži faktúra, ktorú zasielame s tovarom. Ak už faktúru nemáte, môžete použiť aj akékoľvek potvrdenie (bankový výpis, potvrdenie od doručovateľa), ktoré preukáže, že ste za tovar zaplatili.

Kedy je možné uplatniť reklamáciu?

nekompletnosť zásielky, chýbajúci alebo iný tovar v rozpore s objednávkou, nezodpovedajúce množstvo alebo hmotnosť
– viditeľne poškodený a znehodnotený tovar zavinený prepravou alebo aj bez zjavného vonkajšieho poškodenia obalu zásielky, v ktorom bol tovar zabalený
– tovar s nevyhovujúcimi senzorickými vlastnosťami alebo nevhodný na dohodnutý účel

Ako postupovať pri reklamácii

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je vhodné oznámiť čo najskôr, aby sme o vašej žiadosti vedeli, najlepšie do troch pracovných dní od prevzatia zásielky. Môžete nás kontaktovať e-mailom na yogy@yogy.sk alebo telefonicky na našom čísle 0910 252 560 . Ak je to možné, v prípade poškodeného tovaru priložte vyhotovene fotografie, ktoré dokazujú stav a rozsah poškodenia. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť uznané.

Ak chcete využiť svoje právo a tovar reklamovať, mali by ste tak učiniť bez zbytočného odkladu hneď po zistení vady. Reklamovaný tovar zasielajte spolu s kópiou záručného dokladu (faktúry alebo potvrdenia o platbe), presným označením tovaru a opisom vady alebo dôvodom, prečo tovar reklamujete, na našu adresu sídla: YOGY´s , s.r.o, Štvrť SNP 995/6, 924 01 Galanta. Podľa vlastného uváženia uveďte preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.

Pre skrátenie celého postupu môžete využiť reklamačný formulár: reklamacia-tovaru.pdf .

Reklamovaný tovar odporúčame zasielať doporučene. Neposielajte tovar na dobierku, takéto zásielky nepreberáme. Pri balení tovaru dbajte na to, aby ste ho odosielali dostatočne chránený pred dalším poškodením a prípadnou vlhkosťou.

Vybavenie reklamácie

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania doručovateľovi.

O reklamácii rozhodneme najneskôr do troch pracovných dní od doručenia tovaru na našu adresu YOGY´s , s.r.o, Štvrť SNP 995/6, 924 01 Galanta . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybavujeme reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej uplatnenia. Potvrdenie o uplatnení reklamácie zasielame e-mailom na vašu adresu uvedenú v objednávke, príp. reklamačnom formulári.

Reklamácia môže byť ukončená výmenou reklamovaného tovaru za nový, vrátením peňazí vo výške kúpnej ceny tovaru alebo primeranej zľavy z tejto kúpnej ceny, a taktiež jej odôvodneným zamietnutím. Zároveň vám bude zaslané písomné potvrdenie o vybavení reklamácie (reklamačný protokol), spolu aj s novým tovarom v prípade reklamačného plnenia formou výmeny reklamovaného tovaru. Reklamácia sa odoslaním tohto potvrdenia považuje za vybavenú.

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením vašej reklamácie, máte právo využiť alternatívne riešenie sporov .

Pri výmene tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Doručenie nového tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predávajúci.

Odôvodnené zamietnutie reklamácie

Vaša reklamácia môže byť zamietnutá z nasledovných dôvodov:
– po uplynutí záručnej doby tovaru (po dátume minimálnej trvanlivosti)
– nepredložením dokladu o zaplatení alebo nepreukázaním skutočnosti, že tovar bol zakúpený v našom obchode
– pri nedodržaní odporúčaného spôsobu skladovania

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI
1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: yogy@yogy.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Vyhradzujeme si právo na jednostrannú zmenu alebo doplnenie týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastník internetového obchodu www.yogy.sk nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, nesprávnym používaním a využitím obsahu jeho stránok. Pri užívaní internetového obchodu a tu deklarovaných produktov, je potrebné, aby sa zákazník oboznámil podrobne s ich obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého ponúkaného výrobku.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2021 .